Polityka prywatności i regulamin

OKS Prawobrzeże i RODO – informacje główne:

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy Prawobrzeże Szczecin ul. Seledynowa 91A przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu OKS Prawobrzeże Szczecin.

 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes OKS Prawobrzeże Szczecin, a dane te są z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu i trenerów.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub OKS Prawobrzeże Szczecin dane osobowe członków klubu OKS Prawobrzeże Szczecin oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

 2. podanie danych osobowych klubu OKS Prawobrzeże Szczecin jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie OKS Prawobrzeże Szczecin. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie OKS Prawobrzeże Szczecin. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu OKS Prawobrzeże Szczecin albo z wystąpieniem z klubu OKS Prawobrzeże Szczecin;

 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego – kontakt@oksprawobrzeze.pl;

 4. Pani/Pana dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej lub później (np. pocztą elektroniczną):

  1. przetwarzane są wyłącznie w celach:

   • statutowych,

   • wypełniania obowiązków prawnych i sprawozdawczych,

   • realizacji umów zawartych z partnerami klubu,

   • promocyjnych i informacyjnych,

   • w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie;

  2. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu OKS Prawobrzeże Szczecin, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji,

  3. nie są przetwarzane w celach handlowych,

  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów.

 1. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

 2. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub OKS Prawobrzeże Szczecin dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane są przetwarzane przez klub?

Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.:

 • imię i nazwisko,

 • numer PESEL,

 • data i miejsce urodzenia,

 • dane adresowe,

 • dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu,

Do realizacji celów zawartych w pkt. 6 a) wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy, możemy wymagać innych niezbędnych danych.

 

Komu mogą być przekazywane Państwa dane?

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 6 a) Państwa dane mogą być przekazywane:

 • organom administracji państwowej i samorządowej,

 • podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym,

 • podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne.

Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

Polityka Prywatności strony oksprawobrzeze.pl

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej pod adresem oksprawobrzeze.pl.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Prezes OKS Prawobrzeże Szczecin z siedzibą przy ul. Seledynowej 91a 70-781 Szczecin, NIP 9552166878 REGON 320210994

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych korzystamy z procedur i zaleceń, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest zgodne z obowiązującym prawem – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imię, nazwisko

– poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (Google Analytics, Hotjar)

 

6. Dane zbierane w punkcie 5 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.

 

7. Dane podane w formularzu pod adresem https://oksprawobrzeze.pl/kontakt/ są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.

 

8. Administratorem danych osobowych w komentarzach pod wiadomościami jest OKS Prawobrzeże Szczecin. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania mechanizmu komenatrzy i nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych.

 

9. Dane osobowe użytkowników pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

12. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis oksprawobrzeze.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez stronę https://oksprawobrzeze.pl/kontakt/ .