Regulamin OKS Prawobrzeże

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie zespoły dziecięce i młodzieżowe reprezentujące Osiedlowy Klub Sportowy Prawobrzeże Szczecin na mocy porozumienia zawartego z klubem sportowym Pogoń Szczecin startują w rozgrywkach ligowych i turniejach pod nazwą Pogoń Prawobrzeże.

2. Zawodnikiem Pogoni Prawobrzeże może zostać każde dziecko, którego rodzic/opiekun wyraził na to zgodę i które pozytywnie przeszło rekrutację sportową w naszym Klubie.

3. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w Pogoni Prawobrzeże. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego dany rocznik oraz do trenera-koordynatora.

4. Warunkiem niezbędnym do stania się zawodnikiem Pogoni Prawobrzeże jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych i prawnych do udziału w zajęcia sportowych.

5. Zajęcia w Klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

6. Decyzją trenerów Pogoni Prawobrzeże zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.

7. Trener odpowiadający za rocznik podejmuję decyzję, w której grupie treningowej dany zawodnik będzie ćwiczył.

8. Nabór do dziecięcych i młodzieżowych grup treningowych w Pogoni Prawobrzeże trwa przez cały rok.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA

9. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Pogoni Prawobrzeże.

10. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Pogoni Prawobrzeże oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

11. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu, na którym odbywa się dany trening. Rodzice dzieci trenujących w najmłodszych grupach piłkarskich wyjątkowo na prośbę trenera rocznika mogą uczestniczyć w zajęciach jako pomocnicy trenera.

12. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

13. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

14. Wstęp na płytę boiska oraz do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Pogoni Prawobrzeże.

15. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

16. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do l5-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składki jest stała i niezależna od ilości zajęć treningowych w miesiącu oraz od frekwencji zawodnika na zajęciach.

17. Miesięczna składka członkowska w Pogoni Prawobrzeże wynosi 80 PLN za jedno trenujące dziecko, a w przypadku trenującego rodzeństwa jest to 50 PLN za każde dziecko. Miesiącem wolnym od opłaty członkowskiej jest wyłącznie miesiąc LIPIEC.

18. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (długie choroby, kontuzje itp.) na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zawieszenie płatności składki. Odbywa się to każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem oraz wyłącznie za zgodą Zarządu OKS Prawobrzeże.

19. Każdy rodzic zobowiązany jest na starcie każdego sezonu do opłacenia rocznej składki ubezpieczeniowej w wysokości 50 PLN za każde dziecko trenujące w Pogoni Prawobrzeże (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). Warunki polisy ubezpieczeniowej są dostępne do wglądu rodzica u trenerów.

20. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

21. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi przewidywany czas absencji w treningach.

22. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera-koordynatora Pogoni Prawobrzeże.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

23. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Pogoń Prawobrzeże należy posiadać aktualne badania lekarskie.

24. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach treningowych w jednakowych strojach klubowych.

25. Zawodnik Pogoni Prawobrzeże zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik powinien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.

26. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

27. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu klubowy sprzęt sportowy.

28. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz stosowania jakichkolwiek używek. Zobowiązują się również dbać o zdrowy i higieniczny tryb
życia.

29. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się do trenera ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek wysłuchać zawodnika i udzielić mu niezbędnej pomocy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Pogoń Prawobrzeże zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

31. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia z listy zawodników Pogoni Prawobrzeże.

32. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, koordynator grup młodzieżowych Pogoni Prawobrzeże lub Zarząd OKS Prawobrzeże.

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 roku.